Наукові видання

Звіт про наукову роботу за 2023 рік

Аналіз науково-дослідницької роботи КННІ за 2023 рік

Звіт про наукову роботу за 2022 рік

Зведений Звіт про наукову діяльність КННІ за 2022 рік

Звіт про наукову роботу за 2021 рік

Аналіз науково-дослідницької роботи КННІ за 2021 рік

Коломийський навчально-науковий інститут

2023

Коломия в новітній історії України: Письменники, краєзнавці, журналісти / Авт. кол.: Ковтун В., Васильчук М., Вінтоняк О. Випуск ІІ (част. перша). Коломия: Вік, 2023. 128 с.

ISBN 996-550-126-7

Лаппо В.В.

Методика виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах: практичний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. Івано-Франківськ: НАІР, 2023. 290 с.

У посібнику визначено теоретичні засади діяльності літнього дитячого оздоровчого табору; подано нормативно-правове забезпечення функціонування ЛДОТ; узагальнено методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в тимчасовому дитячому колективі; наведено зразки виховних заходів, різноманітних ігор, психологічних тренінгів спрямованих на усебічний розвиток дітей під час літнього відпочинку. Посібник містить інформацію про мету, завдання та форми звітності при проходженні літньої педагогічної практики студентами ЗВО. Книга призначена для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, вихователів, вожатих, керівників літніх дитячих оздоровчих таборів, а також буде корисною для організаторів дитячого дозвілля, соціальних педагогів, батьків.

2022

Лаппо Віолетта Валеріївна. Теорія і методика виховання: навчальний  посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2022. 384 с.

У посібнику узагальнено теоретичні й методичні засади сучасної виховної роботи з учнівською молоддю. Визначено сутність, місце й роль виховання в життєустрої суспільства. Узагальнено принципи, форми, методи і засоби виховання; шляхи й способи досягнення виховної мети. Значна увага надається питанням реалізації різноманітних напрямів виховання як передумови формування визначальних складових базової культури особистості.  Охарактеризовано провідні чинники родинного, громадського й національного виховання.

Навчальний посібник орієнтований на студентів очної і заочної форм навчання закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, викладачів гуманітарних дисциплін, учителів закладів загальної середньої освіти, батьків та усіх, хто цікавиться проблемами виховання.

Лаппо В.В.

Філософія: навчально-методичний посібник: 2-ге вид., перероб. та доп.. ІваноФранківськ: НАІР, 2022. 360 с.

Посібник підготовлено на базі типової програми з курсу філософії для вузів України, з урахуванням потреб підготовки бакалаврів педагогічного профілю. Провідним завданням посібника є орієнтація студентів на самостійну роботу в процесі опанування філософського знання. З цією метою автором запропоновано комплекс тематичних вправ для пошуководослідної діяльності, тести різного рівня, методичні поради.

Видання призначене для студентів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти. Водночас воно буде корисне для магістрантів, аспірантів, викладачів.

Васильчук М. Гуцульщина та її фольклорні означення в оповіданні Марка Черемшини «Керманич»: точки дотику з Юрієм Федьковичем // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ, 2022. Вип. 17(65). С. 106–115.

ISSN 2304-7402

2021 рік

МИСТЕЦТВО ПИСАНКОВОГО РОЗПИСУ – СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СКАРБ УКРАЇНИ. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю заснування Музею писанкового розпису (у рамках проведення ХІ Всеукраїнського фольклорного фестивалю «Писанка», м. Коломия, 21 квітня 2018 р.) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторське. Наукові редактори: Ярослава Ткачук, Оксана Ясінська; упорядник Микола Васильчук. Львів, 2021. 200 с.

Лаппо В. В., Поясик О. І., Русакова О. В., Чепіль М. В. Підготовка майбутніх вчителів до інтеграції гуцульської етнокультури в освітній процес початкової школи: монографія / за літ.ред. Г. М. Волощук. Івано-Франківськ: НАІР, 2021. 316 с.
ISBN 978-617-8011-02-4

Лаппо В. В.

Основи педагогічних досліджень:   навч.метод. посіб.: 2-ге  вид., перероб. та доп.. Івано-Франківськ: НАІР, 2021.  336  с.

У посібнику систематизовано провідні аспекти планування, організації й здійснення науково-дослідницьких пошуків у царині педагогіки; розкрито зміст основних категорій наукознавства; розглянуто сучасну структуру підготовки науково-педагогічних кадрів, узагальнено етапи та специфіку наукової роботи: визначення методології і методів педагогічного дослідження, оформлення результатів наукової роботи. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки  України до курсових та магістерських робіт, а також вимоги Вищої атестаційної комісії України до дисертацій та авторефератів. Автором запропоновано низку порад щодо підвищення ефективності науково-педагогічних досліджень.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів, магістрантів, аспірантів. докторантів закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі педагогіки, викладачів педагогічних ЗВО.

2020 рік

Плекан Ю. Нариси з історії москвофільства на Галичині (середина ХІХ – початок ХХ століть). Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 108 с.

 

Нагірний В., Русакова О. Народна мудрість Коломийщини: науково-популярне видання. Коломия, 2020. 80с.

2019 рік

Великочий В., Монолатій І., Плекан Ю. “Були трактовані наскрізь гуманно…”. Косачівський табір для інтернованих осіб в контексті українсько-польських взаємин у Галичині (1918-1919 рр.). Колективна монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. 182 с.

2018 рік

Солецький О. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. 400 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР” (Коломия, 5 жовтня 2018 року)

Матеріали верстка (1)

 

Васильчук Микола. Художній дискурс Гуцульщини в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття: монографія, Івано-Франківськ, 2018. 464 с.

2017 рік

Logos: збірник наукових праць студентів. Випуск І / уклад. О. І. Поясик, О. П. Петрів. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 192 с.

У 2017 році видано збірник наукових праць студентів Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного торгівельно-економічного університету.

Збірник присвячено питанням вдосконалення дошкільної освіти, початкової школи, здобуткам сучасної психологічної науки, вивченню окремих аспектів лінгвістичних досліджень, проблемам фізичного розвитку учнівської молоді.

 

Матеріали ХІІІ звітної наукової конференції викладачів Коломийського навчально-наукового інституту. Серія: Філологія. Історія. Філософія / за ред. О. Русакової, О. Гловацької. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 84 с.

  

У 2017 році видано збірник матеріалів ХІІІ звітної наукової конференції викладачів Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за напрямами «Мовознавство», «Літературознавство», «Історія. Філософія».

2016 рік

Нагірний Василь, Русакова Ольга. Короткий словник маловживаних слів Коломиї та прилеглих сіл. Коломия: Вік, 2016. 64 с.

У словнику представлено близько 2000 лексем, які вживали в період з ХІХ століття до кінця першої половини ХХ століття й частково побутують і сьогодні на теренах Коломийщини. Це – науково-популярне видання, призначене для широкого кола читачів, для всіх, хто цікавиться розмаїттям загальнонародної мови.

2015 рік

У 2015 році видано збірник статей та повідомлень Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні» (м. Коломия, 20 травня 2015 р.). Збірник містить результати досліджень діяльності та ролі Митрополита Андрея Шептицького в українському національно-культурному відродженні України (ХІХ – ХХІ ст.). Висвітлюється широке коло питань: духовна спадщина Митрополита Андрея Шептицького у предметному полі сучасної релігійно-філософської думки в Україні; громадсько-політична діяльність та культурно-освітні ідеї Митрополита Андрея Шептицького; мова і поетика духовної творчості Андрея Шептицького.

Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / за ред. М. Ковальчука, С. Михайлюк, О. Русакової. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 240 с.

 

Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.): Колективна монографія / за редакцією Плекана Ю. В., Кондур О. С., Слипанюк О. В.  Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 328 с.